en bild

Proliva: Ökat strategiskt fokus på moderbolaget

I slutet av 2019 stod det klart att Praktikertjänst säljer dotterbolags- koncernen Proliva. Genom försäljningen fortsätter Praktikertjänst att renodla verksamheten med fokus på att stärka de ägarledda enheterna inom tandvård, primärvård och specialistvård.

Proliva är Sveriges största specialistvårds- koncern med tolv dotterbolag, cirka 2 400 medarbetare och en omsättning på 2 600 miljoner kronor. Koncernen bildades våren 2019 för att skapa bättre och tydligare styrning och ledning för samtliga specialistvårdbolag inom Praktikertjänst. Dotterbolagen har också delvis haft andra förutsättningar än de oftast mindre och ägarledda enheterna som ryms inom moderbolaget.

Ökat behov av privat vård

Fler regioner öppnar upp för ökad privatisering inom vården och prisnedgången ser ut att bottna samt till och med stiga inom vissa segment. Allt detta samtidigt som bolagen inom Proliva har vunnit ett flertal vårdavtal som fortfarande är i inledningen av avtalsperioden.
För Proliva innebär omstruktureringen bland annat ett ökat fokus på upphandlade kontrakt och vårdval i större skala. Det innebär i sin tur möjlighet till större förmåga, högre kvalitet och effektivitet, samt därigenom ökad konkurrenskraft i kommande upphandlingar.

Ny marknad kräver specialisering

Koncernbildningen utformades för att möta en marknad som förändras i allt högre takt, med krav på nya koncept för rekrytering och personalförsörjning såväl som satsningar på digitalisering som stöper om både primär- och specialistvården, samtidigt som konkurrenterna specialiserar sig. I den allt mer mogna marknaden krävs helt enkelt fokus, storlek och specialisering. På så sätt kommer både Praktikertjänst och Proliva nå nya framgångar och göra svensk vård bättre.

Ökade investeringar i moderbolaget

Genom försäljningen av Proliva till Aleris frigörs resurser som kan användas för att fortsätta utveckla moderbolaget och de ägarledda verksamheterna. Det finns ett stort behov av privata aktörer i välfärden och allt fler regioner öppnar för nya lösningar. Utgångspunkten nu är att vässa förutsättningarna för Praktikertjänst genom fokus på kärnverksamheten med ägarledda verksamheter inom tandvård, primärvård, specialistvård, tand- teknik och rehab.

Branscherna förändras i snabb takt och det ställs nya och hårdare krav på oss från uppdragsgivare, patienter, myndigheter och medarbetare. Det innebär att Praktikertjänst kan växla upp förändringstakten genom digitalisering, nya arbetssätt och anställnings-former som anpassas efter arbetsmarknadens krav.

Blocks