Vägledning minskat kvicksilverutsläpp

Projektet har tagit fram ett förslag på vägledning för rutiner i syfte att minimera utsläppet av kvicksilver från tandvårdsmottagningar i Sverige. Förhoppningen är att vägledningen ska inspirera och vara ett stöd i andra länders arbete med att ta fram riktlinjer.

Innehåll i vägledningen

Krav på amalgamavskiljare

Antal amalgamavskiljare

Installation amalgamavskiljare

Installation sugsystem

Bufferttank

Sugslangar

Diskbänksavskiljare

Desinfektionsmedel

Rutiner vid patientbehandling

Märkning av rör

Vattenprover

Vattenlås och golvbrunn

Rörarbeten, ny- och ombyggnad

Skötsel av amalgamavskiljare på mottagningen

Egenkontroll

Hantering av kvicksilverhaltigt avfall

Miljöservice

Sanering

Händelsehantering

Kompetens

 

Vägledningen kommer kontinuerligt att revideras vid behov och finns tillgänglig på projektets webbplats www.praktikertjanst.se/life och via projektets webbverktyg www.hg-rid.eu Maila gärna synpunkter till lifehg@ptj.se

Vägledningen har diskuterats vid ett flertal dialogmöten med tandvårdsteam, dentaltekniker och miljöinspektörer. Mötena har resulterat i många synpunkter som har dokumenterats. Vägledningen har uppdaterats med hänsyn till kommentarerna. Vägledningen har diskuterats vid följande möten med tandvårdsaktörer och miljökontor:

  • Möte med miljöansvariga vid Folktandvården – november 2017
  • Swedental, den största dentalkonferensen i Norden. Via en digital enkät samlades synpunkter på vägledningen in – november 2017
  • Servicetekniker hos Sweden Recycling – december 2017
  • Tandvårdsteam i Praktikertjänst – februari 2018
  • Hygiensymposium anordnat av tandvårdssektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) – februari 2018. Frågor ställdes via Mentimeter, se frågor och svar här
  • Referensgrupp miljöinspektörer – mars 2018
  • Dentaltekniker, Plandent – maj 2018

 

Projektet har också deltagit på en konferens arrangerad av Privattandläkarna med en presentation och dialog. Citat från deltagare på dessa möten:

”Det var en mycket intressant och givande dag!”

”Tack för ett givande möte!”

”Mötet gav oss mycket att tänka på i framtiden.”

”En upplysande och lärorik presentation.”

Blocks