en bild

Hg-rid-LIFE

Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna och trots att amalgam förbjöds i Sverige 2009 är det fortfarande få tandvårdsmottagningar som har nollutsläpp av kvicksilver. Sedan den 1 juli 2018 är det i hela EU förbjudet att använda amalgam på barn, gravida och ammande. Krav på amalgamavskiljare har också införts. EU aviserar ett totalförbud längre fram. EU:s nya bestämmelser medför inte någon ändring av det mer heltäckande svenska förbudet.

Hg-rid-LIFE

Webbaserat verktyg

Ett öppet och kostnadsfritt utbildningsmaterial om hur tandvården kan minimera utsläppen av kvicksilver från dentalt amalgam. Här finns korta filmer, interaktiva artiklar och dokument. Webbverktyget finns på flera språk: svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Läs mer

Hg-rid-LIFE

För att minimera utsläppen av kvicksilver har Praktikertjänst, i samarbete med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet, startat ett projekt som fått ekonomiskt stöd av LIFE – EU:s program för miljö och klimat. Genom projektet tar vi vårt ansvar för ett hållbart samhälle.

Projektet är ett bidrag till det Nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt till FN:s Globala utvecklingsmål, Agenda 2030, Mål 6 Rent vatten och sanitet.

Aktuellt inom projektet

 

Medverkan på World Water Week i augusti 2019

Projektet kommer att medverka som utställare under World Water Week 25-30 augusti 2019 i Stockholm som anordnas av Stockholm International Water Institute. Vid World Water Week brukar cirka 4 000 deltagare från hela världen medverka. World Water Week i Stockholm är en global vattenkonferens som hålls en gång om året. Veckan attraherar forskare, experter, näringsliv, politiker, beslutsfattare, statliga myndigheter liksom icke-statliga organisationer (NGO:s), FN-organ och andra internationella aktörer. Konferensen är ett forum för att utbyta åsikter och erfarenheter, bilda samarbeten och skapa gemensamma lösningar till världens vattenutmaningar. Projektet kommer också att ha sin slutkonferens under World Water Week. Då Hg-rid-LIFE har koppling till EU:s Vattendirektiv och syftar till att minimera utsläppen av kvicksilver i avloppsvattnet är detta forum en bra avslutning på projektet.

Webbverktyg

Ett öppet och kostnadsfritt webbverktyg som hjälper tandvårdsmottagningar att arbeta för en mer miljövänlig och hållbar tandvård har tagits fram. Här finns korta filmer, interaktiva artiklar och dokument. Webbverktyget finns på flera språk: svenska, engelska, tyska, spanska och franska. Den svenska tandvården har länge arbetat för att minska kvicksilverutsläppen och sedan den 1 juli 2018 är det i hela EU förbjudet att använda amalgam på barn, gravida och ammande. EU har även infört krav på amalgamavskiljare på tandvårdsmottagningar vilket idag uppskattas saknas på närmare 25 % av verksamheterna. Samtidigt har unionen även aviserat ett totalförbud längre fram. Förhoppningen är att webbverktyget kan inspirera tandvården i EU och visa hur svensk tandvård arbetar med att minimera utsläpp av kvicksilver.

Besök på tandsköterskeutbildningar

Under mars-juni besökte Praktikertjänst att cirka tio tandsköterskeutbildningar runt om i landet för att berätta om LIFE-projektet och om det webbverktyg som tagits fram. Eftersom tandsköterskor ofta har miljöansvaret på mottagningen, så kan kunskap och medvetenhet göra stor skillnad för miljön.

Insamlad mängd kvicksilver

En del i projektet är att utveckla effektivare saneringsmetoder. Efter 68 sanerade tandvårdslokaler har drygt 20,2 kg rent kvicksilver samlats in vid Praktikertjänsts tandvårdsmottagningar och omhändertagits som miljöfarligt avfall. Mängden insamlat kvicksilver från saneringar varierar, från ca 3 gram till cirka 2,3 kilo.

Se diagram över insamlat kvicksilver.

Projektets referensgrupp

En referensgrupp har bildats i projektet i syfte att säkra kvalitet, miljömässig nivå och för spridning av resultat.

Referensgruppen företräder organisationer som påverkas av projektet. De är utvalda för att representera funktioner som tar ansvar för hela kedjan, från ”hantering av amalgam till rent vatten” – uppströmsarbete (stoppa farliga ämnen vid källan) för att bidra till sjöar och hav i balans.

Representanterna kommer från Sveriges Tandläkarförbundet och från svenska myndigheter; Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna samt Kemikalieinspektionen. Stockholm International Water Institute är också medlem i referensgruppen, som till stor del är engagerade i europeiska arbetsgrupper. Första referensgruppsmötet hölls i augusti 2017. Det andra mötet ägde rum hösten 2018.

 

Medlemmar i referensgruppen:

Hans Göransson, Sveriges Tandläkarförbund

Gerda Kinell, Vattenmyndigheten Västerhavet

Kristina Svinhufvud, Naturvårdsverket

Anna Nylander, Kemikalieinspektionen

Nicolai Schaaf, Swedish Water House, Stockholm International Water Institute, SIW