Vägledning för minimerat utsläpp av amalgam

Projektet har tagit fram ett förslag på vägledning för rutiner i syfte att minimera utsläppet av kvicksilver från tandvårdsmottagningar i Sverige. Förhoppningen är att vägledningen ska inspirera och vara ett stöd i andra länders arbete med att ta fram riktlinjer.

Innehåll i vägledningen

Krav på amalgamavskiljare

Antal amalgamavskiljare

Installation amalgamavskiljare

Installation sugsystem

Bufferttank

Sugslangar

Diskbänksavskiljare

Desinfektionsmedel

Rutiner vid patientbehandling

Märkning av rör

Vattenprover

Vattenlås och golvbrunn

Rörarbeten, ny- och ombyggnad

Skötsel av amalgamavskiljare på mottagningen

Egenkontroll

Hantering av kvicksilverhaltigt avfall

Miljöservice

Sanering

Händelsehantering

Kompetens

 

 

Blocks