en bild

Hållbar tandvård

Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna och trots att amalgam förbjöds i Sverige 2009 är det fortfarande få tandvårdsmottagningar som har nollutsläpp av kvicksilver. Sedan den 1 juli 2018 är det i hela EU förbjudet att använda amalgam på barn, gravida och ammande. Krav på amalgamavskiljare har också införts. EU aviserar ett totalförbud längre fram. EU:s nya bestämmelser medför inte någon ändring av det mer heltäckande svenska förbudet.

Hållbar tandvård

Web tool

Är du intresserad av hur vi arbetar med miljöprojektet? Tillsammans med EU har vi tagit fram ett webbverktyg med goda exempel från tandvårdsmottagningar i Praktikertjänst. Här kan du kika på filmer, testa dina kunskaper och lyssna till när forskare berättar om kvicksilvers miljöpåverkan.

Läs mer

HG-RID-LIFE

För att minimera utsläppen av kvicksilver har Praktikertjänst, i samarbete med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet, startat ett projekt som fått ekonomiskt stöd av LIFE – EU:s program för miljö och klimat. Genom projektet tar vi vårt ansvar för ett hållbart samhälle.

 

Projektet är ett bidrag till det Nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt till FN:s Globala utvecklingsmål, Agenda 2030, Mål 6 Rent vatten och sanitet.

Läs mer detaljer på projektets hemsida eller på  EU:s projektsida.


Aktuellt inom projektet

Projektet har tagit fram ett förslag på vägledning för rutiner i syfte att minimera utsläppet av kvicksilver från tandvårdsmottagningar i Sverige. Förhoppningen är att vägledningen ska inspirera och vara ett stöd i andra länders arbete med att ta fram riktlinjer. 

En enkät för att inventera arbetet med hanteringen av amalgam och kvicksilverhaltigt avfall inom tandvården i EU-länder utanför Sverige har skickats ut, du når enkäten här.En annan del i projektet är att utveckla effektivare saneringsmetoder. Praktikertjänst har efter 27 saneringar inom projektet samlat upp nästan 14 kg rent kvicksilver. Mängden insamlat kvicksilver från saneringar varierar, från ca 50 gram till cirka 2,3 kilo.  
Se diagram över insamlat kvicksilver.

Fler saneringar kommer att göras under 2018 och i början av 2019.  

Projektets referensgrupp

En referensgrupp har bildats i projektet i syfte att säkra kvalitet, miljömässig nivå och för spridning av resultat.

Referensgruppen företräder organisationer som påverkas av projektet. De är utvalda för att representera funktioner som tar ansvar för hela kedjan, från ”hantering av amalgam till rent vatten” – uppströmsarbete (stoppa farliga ämnen vid källan) för att bidra till sjöar och hav i balans.

Representanterna kommer från Sveriges Tandläkarförbundet och från svenska myndigheter; Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna samt Kemikalieinspektionen. Stockholm International Water Institute är också medlem i referensgruppen, som till stor del är engagerade i europeiska arbetsgrupper. Första referensgruppsmötet hölls i augusti 2017. Det andra mötet ägde rum hösten 2018.

 

Medlemmar i referensgruppen:

Hans Göransson, Sveriges Tandläkarförbund

Gerda Kinell, Vattenmyndigheten Västerhavet

Kristina Svinhufvud, Naturvårdsverket

Anna Nylander, Kemikalieinspektionen

Nicolai Schaaf, Swedish Water House, Stockholm International Water Institute, SIW