en bild

Region Skåne och Praktikertjänst överens om väg framåt

Publicerad:

Region Skåne och Praktikertjänst har fört en dialog om vägen framåt för att åtgärda de brister som uppstått på Sundets Läkargrupp under våren 2020 när pandemiläget pressade svensk vård som hårdast. Från Region Skånes brev den 22 mars 2021 framkommer att båda parter är helt eniga om de åtgärder som bör vidtas.

De åtgärder som Praktikertjänst redan har vidtagit, samt de fortsatta åtgärder som Praktikertjänst föreslagit vilka Regionen bekräftar i sitt brev, baseras på Praktikertjänsts och Regionens parallella utredningar och på den konstruktiva dialog som förts mellan parterna.

De ersättningsfrågor som fanns har Praktikertjänst reglerat. Praktikertjänst har lämnat in en egen lex Maria-anmälan som sedan en tid tillbaka är under behandling inom IVO. Även den begäran om viss ekonomisk kompensation som Regionen tar upp i sitt brev har Praktikertjänst sedan tidigare accepterat som en deI av sitt ansvar som ytterst ansvarig vårdgivare.

Praktikertjänst delar Regionens uppfattning kring behovet av kommunikationsinsatser gentemot invånarna i Lomma kommun, i dialog med den kommunala huvudmannen. Detta särskilt som kvalitet, förtroende och patientsäkerhet är grundläggande och bärande komponenter i Praktikertjänsts ställning som en av Sveriges vårdgivare med högst kundnöjdhet, vilket naturligtvis även ska prägla verksamheten vid Sundets Läkargrupp.

Praktikertjänst ser avslutningsvis mycket positivt på den fortsatta breda granskning av ytterligare 18 privata och offentliga vårdverksamheter som Regionen nu genomför i sin efterföljande utvärdering av Corona-pandemins effekter på handläggning av bland annat SlP:ar. Den kommande slutrapporten av denna granskning kommer sannolikt vara av stor betydelse för en öppen och allmän diskussion om vad vi alla kan göra tillsammans för att bidra till att minska eventuella brister, höja resultatet av utförda behandlingar och stärka medborgarnas förtroende för vården.

Tillbaka

Blocks

Övrigt