Praktikertjänsts visselblåsarsystem

Praktikertjänst strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna med nya förbättringar. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.

Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Praktikertjänsts
värderingar, affärsetiska policy eller lagen ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier.

Hur görs en anmälan?

 1. I första hand ska uppgiftslämnare rapportera misstänkta oegentligheter till en chef inom Praktikertjänsts organisation eller till koncernledningen.
 2. Att rapportera anonymt genom Praktikertjänsts visselblåsarsystem som beskrivs i detalj nedan.

 

För de fall som en uppgiftslämnare bedömt att de inte kan gå till en chef eller till koncernledningen har Praktikertjänst inrättat ett externt visselblåsarsystem med tillhörande rapporteringsfunktion samt policy som har antagits av Praktikertjänsts styrelse och ledning.

Vem kan anmäla?

Visselblåsarsystemet kan användas av samtliga anställda (oavsett anställningsform) i Praktikertjänsts samtliga bolag.

Vad kan anmälas i visselblåsarsystemet?

Via visselblåsarsystemet får anmälningar hanteras om de avser personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom Praktikertjänst, och om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter som rör:

 • bokföring,
 • intern bokföringskontroll,
 • revision,
 • bekämpande av mutor,
 • brottslighet inom bank- och finansväsen,
 • eller andra allvarliga oegentligheter som rör Praktikertjänsts vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

 

Göra en anmälan via visselblåsningssystem

För att göra en anmälan gå till webbsidan wb.2secure.se för att göra din anmälan, uppge företagskod: hkz310

Visselblåsarsystemet (Rapporteringsverktyget)

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett visselblåsarsystem av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

 • Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.
 • Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga.
 • Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

 

Vem tar emot anmälan?

I rapporterade visslingen samarbetar Praktikertjänst med 2Secure som är en utomstående och oberoende aktör. Alla anmälningar tas emot och hanteras av 2Secure. De har lång erfarenhet av utredningar och har global kapacitet som så behövs. 2Secure arbetar i samråd med Praktikertjänsts visselblåsarkommitté. Inga uppgifter om anmälaren kommer att avslöjas såvida du som anmälare inte givit ditt godkännande till detta. Du väljer själv om du vill vara helt anonym för 2Secures utredare eller om du vill säga vem du är. Oavsett så utreds och hanteras alla anmälningar.

Återkoppling

Inom två veckor efter din anmälan kan du logga in igen med ditt personliga login och lösenord för att se eventuella följdfrågor/kommentarer från utredarna som mottagit din anmälan. Du kan följa upp ditt ärende via wb.2secure.se. Logga in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera så snabbt som möjligt.

Personuppgiftshantering

Personuppgiftshanteringen följer dataskyddsförordningen. Personuppgiftshanteringen i visselblåsarfunktionen kan du läsa mer om här.