en bild

Pensionsstiftelse

Syfte

Praktikertjänst AB:s Pensionsstiftelses (Stiftelsens) uteslutande ändamål är att trygga av Praktikertjänst AB givna utfästelser enligt allmän pensionsplan eller annorledes samt av Praktikertjänst AB från Läkartjänst AB och Tandläkartjänst AB övertagna utfästelser åt dessa arbetstagare eller efterlevande. Stiftelsen ska förvalta tillgångarna på ett sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för bolaget och dess pensionskollektiv.

Placeringsprofil

Stiftelsen får placera tillgångarna i enlighet med den av styrelsen beslutade referensportföljen vilket för närvarande innebär 25 procent aktier och 75 procent räntebärande tillgångar. Fördelningen får dock variera inom en ram på +/- 20 procentenheter.

All förvaltning av stiftelsens kapital sker genom direkt investeringar med egen personal.

Regelverk och information

Stiftelsens omfattas av krav i regelverk som innebär att viss information ska lämnas externt om Stiftelsens verksamhet och om Stiftelsens aktieägarengagemang. Det handlar dels om information som ska göras publik, dels information som ska lämnas på begäran till personer som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till. 

Stiftelsen lämnar information på begäran till personer till följande personer:

-den som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till och

-den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen

Stiftelsen är registrerad i Sverige, tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Ekonomisk ställning

Pensionsstiftelsens tillgångar uppvisade en god värdetillväxt under 2019 och avkastningen för helåret uppgick till +8,1 procent (-0,2 procent). Bra, men ändå lite sämre än marknaden, representerad av stiftelsens viktade jämförelseindex. De längsta statsobligationerna på marknaden fortsatte att notera fallande räntor, vilket innebär att förväntade framtida realräntor för dessa värdepapper blev ännu mer negativa. Ju längre obligationer desto större värdeökning vid fallande ränta, vilket missgynnade vår försiktigare fokus på löptider med kortare inlåsning av räntor. Korta ränteportföljen och tillväxtmarknader avkastade klart bättre än sina jämförelseindex och aktieportföljen hängde nätt och jämnt med marknaden.

Stiftelsen hade vid utgången av 2019 en förmögenhet på 11 063 Mkr (10 939 Mkr) efter gottgörelse på 758 (660) Mkr för 2019. Konsolideringsgraden uppgick vid årsskiftet till 122,6 procent (116,4 procent).