Ökad fokus på våra ägarledda verksamheter

Praktikertjänst ägs och drivs av oss som utför vården. Det lokala ansvaret som vi delägare tar för vården av våra patienter, och den centrala servicefunktionen som tillhandahålls från kontoret, är en fantastisk kombination som visat sig fungera i 60 år. Vår affärsmodell är lika relevant idag som 1960. Vi startades för att främja entreprenörskap och samverkan inom vården. Nu har vi branschens nöjdaste patienter, engagerade medarbetare och stolta delägare.

Fokus på ägarledda verksamheter

Det är mot bakgrund av vår affärsmodell och att gå tillbaka till våra rötter som vi tog beslut om försäljningen av Proliva. Proliva är en stark verksamhet som utvecklats väl under lång tid med nöjda patienter och hög klinisk kvalitet, men bolagen inom Proliva agerar under andra förutsättningar jämfört med de ägarledda enheterna som ryms inom Praktikertjänst.
Försäljningen av Proliva ligger därför väl i linje med vår strategiska inriktning om att stärka de ägarledda verksamheterna inom tandvård, primärvård, specialistvård och rehab.

Det har blivit alltmer komplicerat att driva en sjukvårds- eller tandvårds- mottagning och vi ska fortsätta utveckla Praktikertjänsts service och tjänsteutbud så att det blir lätt att svara upp mot de ökande kraven från myndigheter och patienter.

Det arbetet är nu i full gång och Carina Olson, som är ny vd sedan 1 november 2019, belyser det arbetet i texten bredvid. Carina har djup kunskap om Praktiker-tjänst och har under sina år som ekonomi- och finansdirektör starkt bidragit till Praktikertjänsts utveckling.

En omvärld i förändring

Den politiska scenen gällande vår bransch präglas idag inte längre av frågan kring Vinster i välfärden. Den frågan är borta från dagordningen i och med Januariavtalet. Det finns ett stort behov av privata aktörer i välfärden och vi ser att flera regioner öppnar för nya lösningar.

I närtid kan vi räkna med att flera utredningar presenteras och att dessa ligger till grund för politiska förslag framöver. I regeringen och samarbets- partiernas 73-punktsprogram kan vi också se att frågan om konkurrens- neutralitet ska utredas. Det är positivt. Vi värnar valfrihet och tycker att vård ska drivas på lika villkor, oavsett om den är privat eller offentlig. Konkurrens är bra och ökar kvaliteten i alla led.

Det vore önskvärt om vi såg en ökad lyhördhet från politiken att lyssna på oss i professionen. Vi privata aktörer är och vill vara en del av lösningen på välfärdens utmaningar.

Med hela koncernen för ögonen

Genom att fånga delägarnas engagemang och kanalisera det mot det gemensamma rekryteringsarbetet kan vi nå ännu bättre resultat. Vår styrka gentemot våra konkurrenter är att vi ägs och drivs av oss inom professionen – den konkurrensfördelen tar vi bäst tillvara på genom en stärkt ägarroll.

Vi har alla ett ansvar att ha kollektivet för ögonen när vi fattar våra beslut. Det är vad som långsiktigt kommer stärka oss som bolag och våra enskilda mottagningar. Ett närmare samarbete mellan delägare och kontor hoppas jag ska hjälpa oss i tillväxtarbetet när vi söker fler skickliga kliniker inom tandvård, primärvård, specialistvård och rehab som vill göra svensk vård bättre tillsammans med oss. 2019 var ett år då Praktikertjänst tog ytterligare steg till att bli Sveriges mest attraktiva vårdföretag.

Jag ser fram emot att träffa er under 2020!

Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande
Stockholm, mars 2020

Urban Englund

Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande Stockholm, mars 2020

Vi tar ansvar för medarbetarna

Våra medarbetare gör skillnad för patienterna varje dag. De är länken till god kvalitet och deras hälsa, kompetens och värderingsstödda engagemang har en central roll i införandet av nya metoder. Vi strävar efter ett ledarskap som leder till delaktighet  och möjligheter.

Vi tar ansvar för patienterna

En god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hållbara hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort.

Vi tar vårt samhällsansvar

Våra verksamheter har på sina egna sätt olika bäring och påverkan på miljön och vår omvärld. För oss är det självklart att ta ansvar för att utveckla den svenska vården på ett sätt som främjar hälsa, miljö och hushåller med våra gemensamma resurser.