en bild

Tandvård: Digitalisering och nya krav

Den svenska tandvårdsmarknaden är mogen, stabil och icke-cyklisk och svenskarna är generellt nöjda med tandvården. Framförallt Praktikertjänst och den övriga privata tandvården ligger kraftigt över snittet avseende kundnöjdhet jämfört med andra välfärdssektorer.

Under många år har tandvårdsmarknaden dominerats av Folktandvården och Praktikertjänst, som tillsammans står för ungefär hälften av all vuxentandvård i Sverige. Privattandvården står enligt Privattandläkarna för 63 procent av vuxen-tandvården och 13 procent av barntandvården. Digitaliseringen och nya krav från patienter har bidragit till att nya aktörer etablerat sig på marknaden. Det handlar främst om så kallade tandvårdskedjor, som både startar nya mottagningar och förvärvar befintliga enheter.

Tandvårdsmarknaden är den mest konkurrens- neutrala vårdbranschen till följd av fri etablering och fri prissättning. Folktandvården är den i särklass största tandvårdsaktören i Sverige sett till hela befolkningen, men den privata tandvården, huvudsakligen Praktikertjänst, står för cirka 60 procent av vuxentandvården.

Det nya tandvårdslandskapet är mer på patienternas villkor och ställer högre krav på flexibla öppettider, service, centrala lägen och starka och synliga varumärken. Men även tandvårdspersonal söker nya arbetsformer och yngre tandläkare vill i större utsträckning arbeta i team och ha tydliga karriärmöjligheter, något som bidrar till fler större kliniker som kan erbjuda hela vårdkedjan från allmän- till specialisttandvård.

Diskussion om finansiering

Inom tandvården råder fri prissättning och de största intäkterna kommer via patientavgifter följt av regionala medel och statligt tandvårdsstöd. Det finns en politisk diskussion om tandvården ska finansieras på samma sätt som hälso- och sjukvården och då placeras i den allmänna sjukvårdens högkostnadsskydd. Utredningen ”Ett tandvårds- system för jämlik tandhälsa” har i uppdrag att bland annat undersöka en sådan lösning.

Sveriges största tandvårdsgivare

Praktikertjänst är Sveriges största bolag inom privat tandvård och 1 av 3 tandvårdspatienter besöker någon av våra 825 tandvårdsmottagningar. Vi erbjuder allt från allmäntandvård, implantat och kirurgi till estetisk tandvård. Därtill finns många fler specialister verksamma i bolaget.

Vi strävar efter att alltid erbjuda förstklassig tandvård till patienter med olika former av besvär.

Patienterna får själva välja om de vill bli kallade regelbundet eller höra av sig när de själva bedömer att de har behov.

På våra mottagningar arbetar tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och viss administrativ personal. Vi har också flera dentaltekniska laboratorier. Totalt rör det sig om 3 800 medarbetare varav 850 är verksamhetsansvariga tandläkare och således också delägare i Praktikertjänst.

Nettoomsättningen inom tandvård uppgår till  4 313 (4 266) miljoner kronor. De senaste åren har antalet mottagningar minskat något till följd av pensionsavgångar, samtidigt som omsättningen per mottagning ökat något, dels på grund av fler assistenttandläkare och högre produktivitet.

Strategiska rekryteringssatsningar

Tandvården står precis som många andra branscher i välfärden inför stora utmaningar kommande år och det handlar i stor utsträckning om att rekrytera medarbetare; framförallt till verksamheter utanför storstäderna.
Andelen tandläkare som är 60 år eller äldre är hög och det gäller också inom Praktikertjänst, vilket ställer fortsatta krav på nyrekrytering. 2019 rekryterades 36 nya tandläkare som också går in som verksamhetsansvariga, vilket är den högsta siffran på flera år. Dock gick 73 i pension under 2019. Anta-let mottagningar fortsätter därför att minska.

Konkurrensen om framtidens medarbetare inom vården är stor. De kommande åren ska Praktikertjänst öka synligheten och kännedomen om bolaget för unga tandläkare och studenter.

Flera vägar in i Praktikertjänst

PTJ Dental är en verksamhetsform där tandläkare erbjuds att gå in som anställda utan att bli delägare. Det möjliggör för Praktikertjänst att växa genom flera externa förvärv och på så sätt vara konkurrenskraftiga och öka kvalitén inom svensk tandvård.

PTJ Dental finns i hela Sverige och växer ständigt. De verksamheter som drivs, och kommer att drivas, inom PTJ Dental är huvudsakligen större kliniker med flera verksamma tandläkare. Verksamheterna erbjuder allt från allmäntandvård till specialisttandvård och akuttandvård. Mottagningarna finns i både glesbygd och i storstadsområden.

Hög kvalitet ger nöjda patienter

Vi arbetar långsiktigt med fokus på högsta vårdkvalitet. De senaste åren har Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visat att de tandvårdspatienter som besöker våra mottagningar är de mest nöjda patienterna. Det är en position som vi har haft länge och vi arbetar systematiskt med att säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet. I det ingår bland annat årlig diplomering av samtliga verksamheter.

Den höga kontinuiteten för våra patienter är en starkt bidragande faktor till den höga nöjd- heten. Oavsett hur regelbundet eller oregelbundet en patient besöker någon av Praktikertjänsts mottagningar är det samma tandläkare och tandvårdsteam som tar emot.

Snabb utveckling för eget journalsystem

Frenda är ett journalsystem som utvecklats av engagerade och drivna tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i Praktikertjänst. Vår satsning på att ta fram ett eget journalsystem innebär att vi har stor kontroll på både takt och inriktning för utvecklingen.

Idag är Frenda en användarvänlig och kraftfull plattform för tandvård med hög nöjdhet. 2019 tog plattformen ytterligare ett steg i utvecklingen när ett integrerat bildhanteringssystem för röntgen lanserades. Alla bilder sparas i molnet och det finns inget behov för lokal server för bildhanteringen på mottagningen. I och med att både journaler och bilder sparas centralt blir det säkrare och enklare att samarbeta och dela vårdinformation mellan olika mottagningar som använder systemen.

Under året har allt fler bytt till Frenda och mer än hälften av mottagningarna inom Praktikertjänst använder nu journalsystemet. Intresset från externa aktörer är också stort.

 

Blocks